Olga Chernysheva Works
Olga-Chernyshova, The Train, 2003, 7min. 30 sec.

Olga-Chernyshova, The Train, 2003, 7min. 30 sec.

Olga-Chernyshova, The Train, 2003, 7min. 30 sec. 1

Olga-Chernyshova, The Train, 2003, 7min. 30 sec. 1

Olga-Chernyshova, Waiting for Miracle, 2000, Photo.1

Olga-Chernyshova, Waiting for Miracle, 2000, Photo.1

Waiting for Miracle, 2000, Photo.

Waiting for Miracle, 2000, Photo.

Waiting for Miracle, 2000, Photo.2

Waiting for Miracle, 2000, Photo.2

Olga-Chernyshova, March, 2005, Video, 7 min. 30 sec.

Olga-Chernyshova, March, 2005, Video, 7 min. 30 sec.

Olga-Chernyshova, Citizens, 2010.

Olga-Chernyshova, Citizens, 2010.

Olga-Chernyshova, Citizens, 2010, watercolor 1

Olga-Chernyshova, Citizens, 2010, watercolor 1